Najnowsze wpisy, strona 4


kwi 03 2011 centralny sterownik klimatyzacji
Komentarze (0)

 Firma Daikin oferuje do swoich zaawansowanych technologicznie systemów klimatyzacyjnych VRV oraz SKY AIR i HRV systemy centralnego sterowania, które mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań w zależności od wielkości, rodzaju oraz metody sterowania zastosowanej w danym budynku. 

   Pierwszym, najprostszym w obsłudze kompaktowym sterownikiem centralnym z kolorowym ekranem dotykowym jest Inteligentny Sterownik (Intelligent Touch Controller) typ DCS302B61 . Jest to sterownik przeznaczony do centralnego sterowania mniejszymi i średnimi systemami klimatyzacji VRV. Umożliwia on szczegółową kontrolę i monitorowanie do 64 grup jednostek wewnętrznych klimatyzacji. Głównymi funkcjami realizowanymi za pomocą Inteligentnego Sterownika są: jednoczesne włączanie/wyłączanie wszystkich podłączonych jednostek wewnętrznych, włączanie/wyłączanie, ustawienia temperatury, zmiany trybów pracy, prędkości wentylatora i kierunku nawiewu powietrza oraz funkcja blokowania obsługi za pomocą indywidualnego sterownika w poszczególnych strefach lub grupach. Ponadto istnieje możliwość ustawienia dla poszczególnych grup lub stref rocznych harmonogramów pracy, monitorowania statusu pracy oraz wyświetlania historii pracy klimatyzatora. 

 
Inteligentny Sterownik 

 
Inteligentny Manager 

   Po połączeniu Inteligentnego Sterownika z Kartą Proporcjonalnego Podziału Mocy (DCS002A1) wykonywane będą obliczenia podziału mocy zużytej przez system klimatyzacyjny na poszczególne jednostki wewnętrzne. Zużycie energii pojedynczych jednostek wewnętrznych obliczane jest w zależności od wielkości danej jednostki, czasu pracy, otwarcia zaworu rozprężnego oraz liczby pulsów z licznika energii elektrycznej. 
   Kolejnym systemem centralnego zarządzania układem klimatyzacyjnym jest Intelligent Manager (rys. 2). Jest to zintegrowany system zarządzania budynkiem, który wykorzystuje niezależną, bardzo szybką metodę multi transmisji DIII-NET stosowaną w systemach klimatyzacji VRV. 

   Zastosowanie systemów centralnego sterowania podnosi znacząco komfort obsługi instalacji klimatyzacyjnej oraz stanowi potężne źródło oszczędności energii podczas eksploatacji budynku. Bogata oferta klimatyzacji firmy Daikin w zakresie centralnych systemów nadzoru umożliwia ich aplikację praktycznie w każdym budynku, zaspokajając najwyższe wymagania użytkownika. 

mar 17 2011 Termostaty w klimatyzacji
Komentarze (0)

 Termostaty 

   Termostaty są aparatami służącymi do sterowania pracą sprężarek i maszyn pomocniczych klimatyzacji w bezpośredniej zależności od zmian temperatury środowiska bądź też w pośredniej od niej zależności z wykorzystaniem impulsu zmian temperatury będącego w obiegu chłodniczym czynnika chłodniczego w parowniku. Aparaty te można zaliczyć do automatycznych wyłączników elektrycznych, które przerywają lub włączają prąd elektryczny napędzający silnik sprężarki. Najczęściej służą jako przekaźniki elektryczne włączone w obwód elektryczny sterujący pracą silnika. 
   Ogólnie można podzielić termostaty na komorowe i odległościowe. Termostaty komorowe stosowane są wyłącznie do regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniach chłodniczych np.: w komorach chłodniczych. Schemat termostatu komorowego pokazano na rys. 1. Termostaty odległościowe różnią się tym od komorowych, że mogą być używane do regulacji temperatury dowolnego środowiska. W termostatach odległościowych czujnik musi być umieszczony w środowisku chłodniczym natomiast wyłącznik w pewnej od niego odległości np.: na zewnątrz komory. Przykładem takim może być zamontowanie termostatu odległościowego do regulacji temperatury w basenach wody lodowej, gdzie czujka jest zamontowana na parowniku w basenie wody lodowej natomiast sam wyłącznik poza basenem. Termostat odległościowy pokazano na rys. 2. 


 
Rys. 1. Termostat komorowy: 1 - pokrętka śruby do regulacji temperatury wyłączenia, 2 - śruba zaciskowa, 3 - dławica kabla, 4 -zaciski, 5 - kotwica żelazna, 6 - styki kontaktu, 7 - magnes, 8 - pokrętka śruby do regulacji temperatury włączenia, 9 - mieszek sprężysty, 


   Impulsami działania aparatów sterujących pracę sprężarki chłodniczej i klimatyzacyjnej może być również zmiana ciśnienia czynnika chłodniczego w parowniku. Ponieważ ciśnienie parowania czynnika chłodniczego jest zależne od temperatury środowiska chłodzonego, dlatego też presostat steruje pracą sprężarki w pośredniej zależności od zmian obciążenia cieplnego, podobnie jak termostat działając pod wpływem zmian temperatury czynnika. 
   Budowę i zasadę działania presostatu opisuje rys.3. Różnica pomiędzy termostatem i presostatem polega na tym, że w presostacie siła działająca na mieszek pochodzi od ciśnienia parowania czynnika chłodniczego w parowniku. Złącze gwintowe 10 służy do przyłączenia rurki łączącej przestrzeń dookoła mieszka z przewodem ssawnym sprężarki. Zwarcie styków, a więc uruchomienie sprężarki następuje po uzyskaniu ciśnienia największego tzn. po osiągnięciu górnej granicy regulacji temperatury, natomiast rozwarcie i wyłączenie sprężarki w chwili, gdy ciśnienie parowania spadnie do wymaganego minimum tzn., gdy temperatura środowiska chłodzonego osiągnie dolną granicę regulacji. Ze względu na uzależnienie, w chwili wyłączenia sprężarki, od najniższego ciśnienia w przewodzie ssawnym, presostaty służące do tego celu noszą nazwę presostatów minimalnych. 


 
Rys. 3. Presostat: 1 - pokrętka śruby do regulacji ciśnienia wyłączenia, 2 - śruba zaciskowa, 3 - dławica kabla, 4 - zaciski, 5 - kotwica żelazna, 6 - styki kontaktu, 7 - magnes, 8 - pokrętka śruby do regulacji ciśnienia włączenia, 9 - mieszak sprężysty, 10 - dołącze przewodu ciśnieniowego 

Presostaty minimalne czyli niskiego ciśnienia nie mogą być stosowane z termostatami, ponieważ w czasie postoju następuje wyrównanie ciśnień przez kapilarę termostatu. Ciśnienie po stronie ssawnej wzrasta, co powoduje ponowne uruchomienie urządzenia przez presostat . W rezultacie urządzenie pracowałoby w ruchu ciągłym. Podobnie presostaty niskiego ciśnienia nie mogą pracować z automatycznymi zaworami regulacyjnymi, które mają za zadanie utrzymywanie w parowniku stałą temperaturę, a zatem i stałe ciśnienie. Natomiast do wyłączenia i włączenia presostatów konieczna jest zmiana ciśnienia zawarta w pewnym przedziale. Tak więc warto pamiętać, że do pracy z automatycznym zaworem regulacyjnym nadaje się tylko termostat, którego czujnik należy przymocować na końcu parownika. W tym przypadku termostat należy nastawić na temperaturę wyższą od temperatury na jaką jest nastawiony zawór regulacyjny. Różnica ta jest wystarczająca gdy wynosi 2-3 °C. Natomiast tak termostat jak i presostat mogą współpracować w urządzeniu z termostatycznym zaworem rozprężnym. W tym jednak przypadku czujnik termostatu nie powinien być zamocowany na końcu parownika, gdyż występują tam zmieniające się temperatury przegrzania. Wtedy najodpowiedniejszym miejscem zamocowania czujki termostatu jest środkowa część parownika. Stosowanie presostatów maksymalnych jest szczególnie wskazane w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacji, w których skraplacz jest chłodzony wodą. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie wody temperatura i ciśnienie w skraplaczu mogłoby nadmiernie wzrosnąć przed czym właśnie presostat wysokiego ciśnienia zabezpiecza. 

lut 27 2011 klimatyzacja pomieszczeń serwerowni
Komentarze (0)

 Centra elektronicznego przetwarzania danych takie jak: serwerownie, centrale telefoniczne czy pracownie komputerowe są specyficznymi pomieszczeniami, które charakteryzują się dużymi zyskami ciepła technologicznego. Często w bilansie ciepła należy uwzględnić także: oświetlenie, słońce, ludzi i wymianę ciepła przez przenikanie. Obecnie gęstość strumienia ciepła oddawanego przez elektroniczne elementy i urządzenia znajdujące się w centralach telefonicznych wynosi kilkaset watów na metr kwadratowy, a niekiedy, w serwerowniach, osiąga wartość nawet ponad 1000 W/m2.

Wprawdzie ilość ciepła oddawanego przez elementy elektroniczne stale maleje, lecz równocześnie zwiększa się ilość tych elementów w obudowie (stojaku), co sumarycznie powoduje wzrost gęstości strumienia oddawanego ciepła.
Zadaniem systemu klimatyzacji jest więc utrzymanie w takich pomieszczeniach warunków mikroklimatu technologicznego zapewniającego właściwe funkcjonowanie zainstalowanych urządzeń elektronicznych. Zadanie to powinno być spełnione niezależnie od zakłócających wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, z osiągnięciem oszczędnego zużycia energii elektrycznej, ciepła i zimna, a także minimalnego obciążenia środowiska naturalnego.
Współczesne, coraz droższe urządzenia elektroniczne wymagają zapewnienia optymalnych warunków pracy, które mogą zagwarantować tylko systemy klimatyzacji precyzyjnej (technologicznej). Brak takich systemów powoduje zwiększenie awaryjności układów elektronicznych, błędy w transmisji i przetwarzaniu danych, a w skrajnym wypadku może prowadzić do ich utraty, co wiąże się z dużymi kosztami ich odtworzenia. W związku z tym firmy produkujące centrale telefoniczne dostarczają tzw. klimatogramy określające środowiskowe warunki pracy na które naniesione są obszary klimatu wewnętrznego, określające np. optymalne, normalne oraz ograniczone warunki eksploatacji sprzętu telekomunikacyjnego (rys. 1).

W pomieszczeniach w których występuje wiele urządzeń elektronicznych, często w sposób stały lub okresowy przebywają ludzie. W związku z tym należy tam, o ile to możliwe, spełnić także wymagania komfortu cieplnego. Odpowiedni klimat mogą zapewnić systemy klimatyzacji komfortowej. W sytuacji obecności w danym pomieszczeni zarówno ludzi jak i urządzeń elektronicznych można powiedzieć, że istnieje pewien wspólny obszar klimatu wewnętrznego, gdzie spełnione są wymagania zarówno komfortu technologicznego jak i cieplnego.
Istnieje jeszcze jedna, istotna różnica pomiędzy klimatyzacją technologiczną i komfortową. Różnica ta dotyczy jakości urządzeń klimatyzacyjnych i precyzji w ich sterowaniu. Urządzenia klimatyzacji komfortu pracują najczęściej tylko przez kilka tysięcy godzin w roku, podczas gdy urządzenia klimatyzacji technologicznej muszą zapewnić odpowiednie parametry powietrza wewnętrznego przez cały rok tzn. przez 8760 godzin. Niezawodność tych urządzeń, pewność działania i precyzja sterowania parametrami powietrza musi być więc w szeregu zastosowań większa, niż dla urządzeń klimatyzacji komfortowej.

Uwarunkowania techniczne
Rozwiązania systemów wentylacyjno-chłodzących czy klimatyzacyjnych zdeterminowane są technicznymi i konstrukcyjnymi właściwościami urządzeń telekomunikacyjnych i przetwarzających dane, które podają ich producenci, a w przypadku sprzętu komutacyjnego, ich trybem pracy i warunkami mikroklimatu określonymi w odpowiednich normach i rozporządzeniach.
Często stosowany jest system rozdziału powietrza polegający na nawiewie do pomieszczenia odpowiednio przygotowanego powietrza od dołu, przez podwójną podłogę, bezpośrednio do chłodzonych urządzeń (stojaków), lub obok nich. Ogrzane powietrze usuwane jest z górnej części pomieszczenia przez wywiewniki, lub strop podwieszony. Ze względu na znaczne zyski ciepła, strumień objętości powietrza wentylacyjnego może wynosić nawet kilkadziesiąt wymian w ciągu godziny. Udział powietrza zewnętrznego jest mały, zwykle 5÷15%, przy czym w okresach przejściowych i zimie może on być zwiększony w celu zmniejszenia zużycia mocy chłodniczej. Jeśli w pomieszczeniach są ludzie udział powietrza zewnętrznego nie może spaść poniżej tzw. minimum higienicznego.
Powietrze obiegowe przygotowywane jest zwykle w tzw. szafach klimatyzacyjnych instalowanych w pomieszczeniach przylegających do centrów przetwarzania lub bezpośrednio w nich. Szafy klimatyzacyjne zwykle są wyposażone we wszystkie urządzenia niezbędne do przygotowania powietrza (chłodnice, nagrzewnice, nawilżacze, filtry, wentylatory) oraz urządzenia regulacyjnozabezpieczające i sygnalizacyjne.
Głównym elementem szafy klimatyzacyjnej decydującym zarówno o jej kosztach inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych jest urządzenie chłodnicze. Jest to najczęściej kompaktowe urządzenie wyposażone w hermetyczny zespół sprężarkowy ze sprężarką tłokową lub spiralną, parowacz stanowiący bezpośrednią, powierzchniową chłodnicę powietrza, chłodzony cieczą skraplacz płytowy lub spiralny. Ciepło skraplania i przegrzania pary czynnika chłodniczego odbierane jest ze skraplacza przez chłodziwo (wodę lub wodny roztwór glikolu o obniżonej temperaturze krzepnięcia) i rozpraszane w otoczeniu za pośrednictwem wentylatorowej chłodnicy powietrznej. Chłodziwo krąży w układzie zamkniętym (skraplacz – chłodnica wentylatorowa) wyposażonym w naczynie wzbiorcze oraz zespół dławicowych lub bezdławicowych pomp obiegowych. W okresach dostatecznie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego pośredni układ skraplacza szafy klimatyzacyjnej umożliwia wykorzystanie chłodnic wentylatorowych do tzw. naturalnego chłodzenia powietrza obiegowego (free-cooling). Różne sposoby odbioru ciepła skraplania przedstawione są na rys. 2. W jednostkach klimatyzacyjnych stosowane są również urządzenia chłodnicze typu SPLIT, w których skraplacz, lub zespół skraplacza i sprężarki chłodniczej chłodzony powietrzem, instalowany jest na zewnątrz pomieszczenia (budynku).

Projektowanie i dobór systemu klimatyzacyjnego a oszczędność energii
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji klimatyzacyjnej w omawianych centrach są superpozycją wielu czynników, zarówno projektowych, wykonawczych jak i eksploatacyjnych. Istotny wpływ ma również dobór urządzeń i elementów tej instalacji, a głównie urządzeń chłodniczych. A zatem do najważniejszych czynników wpływających na właściwe rozwiązanie instalacji klimatyzacyjnej i dobór jej elementów należą:
prawidłowe zaprojektowanie procesów uzdatniania powietrza,
dobór właściwego systemu rozdziału powietrza,
wybór odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych urządzeń uzdatniania powietrza,
odpowiedni dobór urządzenia chłodniczego stanowiącego wyposażenie szafy klimatyzacyjnej,
dobór odpowiedniego systemu sterowania i miejsca usytuowania czujników pomiarowych,
właściwa eksploatacja i nadzór nad pracą systemu klimatyzacyjnego.

Projektowanie procesów uzdatniania powietrza
Najprostszym układem energooszczędnym jest system z recyrkulacją powietrza. W układzie tym w sytuacji skrajnych (obliczeniowych) parametrów powietrza zewnętrznego, do obiegu wprowadzana jest tylko minimalna ilość powietrza zewnętrznego, wymagana przez zalecenia higieniczne, bądź warunek określający minimalną ilość powietrza zewnętrznego na 10% ilości powietrza wentylacyjnego. Bardziej efektywna pod względem energetycznym jest praca szafy klimatyzacyjnej ze zmienną ilością powietrza zewnętrznego zależną od obciążenia cieplnego pomieszczenia. W okresach przejściowych w wyniku zmiany stopnia mieszania powietrza obiegowego z zewnętrznym można także uzyskać znaczne oszczędności energetyczne. Umożliwia to zmniejszenia zużycia zimna w lecie oraz ciepła w okresie zimowym. Należy podkreślić, że praca szafy klimatyzacyjnej ze zmienną ilością powietrza

zewnętrznego w zakresie 0÷100% nie wpływa na obliczeniową moc urządzenia chłodniczego (koszty inwestycyjne), a jedynie na zużycie zimna. W ten sposób można uzyskać oszczędności wynoszące 60÷80% kosztów eksploatacji jednostki chłodniczej. System ten wymaga jednak rozbudowanego układu przepustnic oraz sterującego nimi układu automatycznej regulacji, który w większości produkowanych szaf klimatyzacyjnych nie występuje. Przykładem urządzenia pracującego ze zmienną ilością powietrza zewnętrznego może być specjalnie zaprojektowana przez niemiecką firmę szafa klimatyzacyjna stosowana przez niemiecką pocztę, rys. 3. (...)

Konstrukcja i technologia urządzeń klimatyzacyjnych
Wybór odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych szaf klimatyzacyjnych zapewnia bardzo wymierne i znaczące korzyści ekonomiczne.
Do ważniejszych zagadnień, które należy wziąć pod uwagę należą:
odpowiednie wykonanie obudów szaf klimatyzacyjnych (izolacje cieplne, dzwiekochłonne, gładkie powierzchnie, brak przewężeń i gwałtownych zmian kierunków powietrza, odpowiedni układ i lokalizacja części składowych szafy);
zastosowanie wentylatorów z bezpośrednim napędem o regulowanej prędkości obrotowej, właściwie usytuowanych;
odpowiednie rozmieszczenie elementów szafy a przede wszystkim filtrów powietrza i wymienników ciepła zapewniające równomierny przepływ powietrza z prędkością nie większą niż 2,5 m/s (rys. 7);
zastosowanie systemu wolnego chłodzenia – free-cooling z obiegiem wodnego roztworu glikolu. System ten jest inwestycyjnie droższy od tradycyjnego, pozwala jednak, wg informacji producentów, w okresach zimy i przejściowych na znaczne oszczędności energii (ograniczony czas pracy sprężarek) sięgające 50-60% kosztów eksploatacji sprężarki. Symulacyjne obliczenia pracy szafy klimatyzacyjnej w trybie free-cooling przeprowadzone w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej także wskazywały oszczędności energii rzędu 30-70% w porównaniu z pracą szafy w trybie bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego. Przykład zastosowanego w szafie systemu freecooling przedstawiony jest na rys. 8;
wykorzystanie odpadowego ciepła skraplania czynnika chłodniczego do wtórnego ogrzewania powietrza (re-heating) – pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne nagrzewnicy wtórnej. Przykład takiego rozwiązania pokazany jest na rys. 9;
zastosowanie nawilżacza ultradźwiękowego – w szafach klimatyzacyjnych powietrze nawilżane jest za pomocą nawilżaczy parowych, które są wyjątkowo energochłonne i praktycznie nie ma tu możliwości oszczędzania energii. Elektrodowa wytwornica pary może być zastąpiona nawilżaczem ultradzwiękowym, który do wytworzenia tej samej ilości pary potrzebuje tylko ok. 7% energii elektrycznej zużywanej przez tradycyjny nawilżacz. Nie bez znaczenia są tu także oszczędności pośrednie takie jak: niższe koszty elektrycznego okablowania i tablic rozdzielczych, rezerwowych generatorów czy wielkość transformatora dla całego obiektu. Proces ultradzwiękowego nawilżania jest procesem adiabatycznym, co nie powoduje wzrostu temperatury uzdatnionego powietrza, a tym samym obniża także zapotrzebowanie na moc chłodniczą całego systemu. Nawilżacze ultradzwiękowe wymagają jednak urządzeń do uzdatniania wody, musza być często konserwowane oraz ciągle jest jeszcze zbyt mało danych o ich ostatecznej przydatność w omawianych systemach. Przykład usytuowania takiego nawilżacza w szafie klimatyzacyjnej pokazany jest na rys. 10.


Eksploatacja i nadzór
Bieżąca i okresowa konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych zapewnia ich bezawaryjną i długotrwałą pracę. Absolutnie niezbędną podczas realizacji w/w celu jest właściwie zredagowana instrukcja obsługi urządzenia. Dobrze napisana pozwoli m.in. uniknąć takich podstawowych błędów i nieprawidłowości (wcale nie będących rzadkością) pogarszających parametry pracy instalacji jak:
nadmierne zanieczyszczenie filtrów powietrza,
zanieczyszczenie powierzchni skraplaczy lub wentylatorowych chłodnic powietrza (suche liście, nasiona roślin, kurz, papier, śnieg itp.),
zanieczyszczenie wewnętrznych powierzchni wężownic skraplaczy chłodzonych wodą,
zanieczyszczenie tac ociekowych i zatkanie otworów odpływowych z tac,
ślizgnie się pasków napędów przekładni pasowych (gdy takie występują).

lut 15 2011 klimatyzacja multi V LG
Komentarze (0)

System klimatyzacji  MULTI V MINI może być z łatwością instalowane w małych sklepach i biurach. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, system ten zapewnia komfortowe warunki w pomieszczeniu.

Cechy:

W systemie MULTI V MINI zastosowano nowoczesne rozwiązania klimatyzacji w celu uzyskania efektywnego działania i zmniejszenia poziomu hałasu.

• Ciesz się czystym i komfortowym środowiskiem z MULTI V

 


• Większy komfort

Niski poziom hałasu

 


• Kompaktowy rozmiar

Łatwa i efektywna instalacja jednostki zewnętrznej klimatyzacji w systemie MULTI V MINI jest najlepszym rozwiązaniem dla małych biur i sklepów.

 


• Możliwość podłączenia max. 9 jednostek wewnętrznych

 

Max. 9 jednostek wewnętrznych może być podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej z możliwością przewymiarowania do 130%.

- 9 jedn. wewn. dla modeli o wydajności 6HP 
- 8 jedn. wewn. dla modeli o wydajności 5HP 
- 6 jedn. wewn. dla modeli o wydajności 4HP

 


• Łatwe serwisowanie klimatyzacji

1. Wewnętrzny zawór serwisowy
 
- możliwe jest podłączenie orurowania z 4 stron 
(od frontu, z tyłu, od strony prawej oraz od dołu) 
- łatwy dostęp
2. Wygodne uchwyty do przenoszenia
3. Kompaktowy wygląd i łatwy serwis
 
- odkręcane 3 śruby 
- przedni panel zdejmowany

 

 

sty 31 2011 Klimatyzator Diamond
Komentarze (0)

Diamond jest niezwykłą innowacją na rynku klimatyzacji. Oryginalny produkt jest rezultatem długiego procesu badania rynku w połączeniu z pracą nagrodzonych włoskich projektantów. Klimatyzator XPower Diamond oferuje najwyższa elastyczność instalacji jaką moża sobie wyobrazić. Klimatyzator może być montowany nie tylko na ścianie, ale również w narożach gwarantując komfort i dyskrecję.

Jaki jest kolor twojego komfortu?
Klimatyzacja Carrier daje ci mozliwość wyboru jednego z 4 kolorowych paneli! Są niedrogie, a ich wymiana nie przysporzy ci najmiejszych problemów!

Powietrze w twoim domu stanie się czyste jak diament
Klimatyzacja Carrier Diamond zapewnia doskonałą jakość powietrza wewnętrznego. Ta nowoczesna jednostka posiada specjalny system filtrów, który pomaga oczyszczać powietrze i uzyskać zdrowe środowisko wewnętrzne. Dzięki unikalnemu zestawowi filtrów ADF Diamond oczyszcza i odświeża powietrze.
Otwierany panel przedni swarza możliwość dużych przepływów powietrza: oznacza to lepszą i wydajniejszą filtrację. Dodatkowo, dwa boczne wentylatory gwarantują jednostajną dystrybucję powietrza i pozwalają na równomierne osiągnięcie wymaganej temperatury.
 
System filtrów:

filtr wstepny bio filtr przeciw nieprzyjemnym zapachom filtr przeciw pyłom

Zaawansowana technologia pod kontrolą
System w klasie A/A zapewnia minimalne zużycie energii i maksymalną sprawność. Technologia XPower Inwerter DC gwarantuje wysoką jakość i oszczędność energii w tym samym czasie.

Przyjazny i prosty w obsłudze pilot  klimatyzacji na podczerwień umożliwia kontrolę wszystkich funkcji XPower Diamond:

TRYB EKONOMICZNY: redukuje zużycie energii FUNKCJA EXTRA POWER: aby szybko osiągnąć żądaną temperaturę FUNKACJA SNU: Nocą, Diamond zapewnia indealną temperaturę i oszczędność energii FUNKCJA TIMERA: dzięki tej funkcji można programować uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia w żądanym czasie w ciąg u jedne go lub kilku dni. Programowanie trybów pracy, wymaganej temperatury, ilości powietrza i pozycji żaluzji.